Vyhľadávanie

Doplňujúce voľby do predsedníctva 2016

Juraj Bojda sa 19.9.2016 vzdal funkcie člena predsedníctva. Predsedníctvo spolu s realizačným tímom mu ďakuje za jeho niekoľkoročnú vynikajúcu prácu pre Ynet na rôznych pozíciach (člen predsedníctva, vedúci lokálnych administrátorov, člen skupiny HW a pod.) a praje mu veľa ďalších úspechov v osobnom i pracovnom živote.

V súlade so stanovami predseda združenia Roman Danko dňa 8.10.2016 vyhlásil termín doplňujúcich volieb na 8.11.2016 - 10.11.2016.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 18.10.2016.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru dopredsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Aktualizácia, 4.11.2016:

Volebná komisia v zložení  Peter Kupec (predseda komisie), Elena Štefancová, Matúš Kubiš, Michal Hrabovský a Barbora Ličáková schválila dňa 3.11.2015 volebbný poriadok.

Ďalšie informácie nájdete na webe https://volby.ynet.sk, kde prebehne aj samotné hlasovanie elektronickou formou.

Aktualizácia, 7.11.2016:

Voľby prebiehajú online v termíne od polnoci 8.11. do polnoci 10.11.2016 vrátane na https://volby.ynet.sk/

O post člena predsedníctva sa uchádza kandidát Matej Guráň.

 

 

Vyňatok zo stanov združenia o voľbách

čl. 8, časť "Predsedníctvo, štatutárny orgán", ods. 4: "Predsedníctvo vyhlasuje riadne voľby do predsedníctva združenia tak, aby sa tieto uskutočnili aspoň 15 dní pred skončením funkčného obdobia predsedníctva. Termín konania volieb musí byť určený tak, aby sa uskutočnili najskôr o 25 dní odo dňa ich vyhlásenia. Predsedníctvo menuje volebnú komisiu, ktorá zodpovedá za priebeh a správnosť volieb. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť predsedníctvu doručená najneskôr do 10 dní odo dňa vyhlásenia termínu volieb. Volebná komisia má minimálne piatich členov, pričom jedným členom je člen dozornej rady združenia a dvaja členovia sú určení realizačným tímom. Ďalší dvaja členovia volebnej komisie budú vyžrebovaní z písomných žiadostí, pričom žrebovanie vykoná poverený člen dozornej rady. Členstvo vo volebnej komisii je nezlúčiteľné s kandidatúrou do predsedníctva. Volebná komisia si ku každým voľbám do predsedníctva schváli volebný poriadok, ktorý musí byť zverejnený na oficiálnej webovej stránke združenia a ďalších obvyklých miestach najmenej 10 dní pred voľbami."

 

čl. 8, časť "Povinnosti predsedu združenia", ods 4: "V prípade, ak dôjde k zníženiu počtu členov predsedníctva pod požadovaný počet do 60 dní od tejto skutočnosti predseda alebo podpredseda alebo iný poverený člen predsedníctva vyhlási doplňujúce voľby."

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho