Vyhľadávanie

Prevádzkový poriadok

Študovne ŠD Dobrovičova

Tento dokument stanovuje pravidlá používania Študovne ŠD Dobrovičova uvedenej v článku II. tohto prevádzkového poriadku. Dokument bol vydaný občianskym združením Ynet, so sídlom ŠJaD Mladosť, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, IČO 36 067 423.

 

Čl. I

Kontaktné údaje

E-mail: studovne.do(at)ynet.sk
Osoby zodpovedné za čistotu a poriadok:
Monika Hrdá – izba 436, študentka SvF STU
Dominika Pekarová – izba 436, študentka SvF STU

Čl. II

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a prevádzky

Názov prevádzky:             Študovňa ŠD Dobrovičova(ďalej len „Študovňa“ alebo „prevádzka“)
Meno prevádzkovateľa:    Občianske združenie Ynet (ďalej len Ynet)
Sídlo:                                 Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4
Adresa prevádzky:            Študentský domov Dobrovičova 14, 811 09, Bratislava 1 (ďalej len ŠD)
IČO:                                  36067423
DIČ:                                  2021557571

Čl. III

Právo na prístup do Študovne, účel Študovne

 1. Študovňa je priestor, ktorý je orientovaný na 2. nadzemnom podlaží ŠD Dobrovičova č.d. 114 a 115.
 2. Študovňa slúži výlučne na vzdelávacie a študijné účely pre užívateľov, ktorí sú v danom školskom roku ubytovaní v ŠD Dobrovičova a zároveň majú platné členstvo v občianskom združení YNET. Títo užívatelia majú právo na prístup do Študovne za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.
 3. Užívateľ, ktorý nemá platné členstvo v občianskom združení YNET, má prístup do študovne iba na zodpovednosť člena s ktorým tam vstupuje, ktorý má platné členstvo v občianskom združení Ynet. Takáto neregistrovaná osoba sa môže zdržiavať v Študovni len v prítomnosti užívateľa uvedeného v bode 2 tohto článku.
 4. V prípade, ak užívateľ uvedený v bode 2. umožní prístup do Študovne neregistrovanému užívateľovi, je povinný zabezpečiť, aby sa tento neregistrovaný užívateľ oboznámil s týmto prevádzkovým poriadkom. Prevádzkový poriadok je prístupný v miestnosti Študovne.
 5. Užívateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom prevádzkového poriadku Študovne ŠD Dobrovičova a dáva súhlas na spracovanie audio-vizuálneho záznamu svojej osoby.
 6. Do Študovne nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity, čo je v tomto prípade 21 ľudí.

Čl. IV

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia užívateľov študovne

 1. Študovňa je nepretržite k dispozícii. Dvere do Študovne sa otvoria po priložení čipovej karty (ISIC-u) na čítačku kariet, ktorá je umiestnená pri vstupných dverách. Evidencia o vstupe do miestnosti sa automaticky zapisuje v logovacom serveri.
 2. Osoby, ktoré sú zodpovedné za čistotu a poriadok prevádzky ju budú pravidelne udržiavať tak, aby bola v prevádzke zachovaná čistota a poriadok.
 3. Užívatelia sú povinní pred svojím odchodom odstrániť nečistoty a neporiadok, ktoré spôsobil.
 4. Užívatelia sú povinní nahlásiť škody, ktoré spozorujú, osobám zodpovedným za prevádzku v čo najkratšom možnom čase, mailom, telefonicky alebo osobne.
 5. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyvesený na viditeľnom mieste.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť prevádzkový poriadok kedykoľvek v priebehu roka.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť zákaz vstupu osobám, ktoré porušili pravidlá občianskeho združenia Ynet a/alebo tento prevádzkový poriadok.

Čl. V

Pokyny, obmedzenia a zákazy

 1. Používatelia miestnosti smú sedieť iba na stoličkách. Je zakázané sedieť na stoloch a parapetoch.
 2. Z požiarnych dôvodov je maximálna kapacita miestnosti obmedzená na 15 ľudí.
 3. Za stratu osobných vecí prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 4. Každý užívateľ bol oboznámený, že priestor je chránený audio-vizuálnym systémom pre potreby ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia osôb. Záznam sa ukladá po dobu 15 dní.
 5. Užívateľ súhlasom na tejto stránke potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom prevádzkového poriadku študovne a dáva súhlas na spracovanie audio-vizuálneho záznamu svojej osoby.
 6. Užívatelia sú povinní nevyrušovať svojím správaním a činnosťou iné osoby nachádzajúce sa v Študovni.
 7. V Študovni je zakázané používať hlasitý režim mobilného telefónu.
 8. V Študovni je zakázané vyrušovať ostatných hlasným rozprávaním, hudbou, neprimeraným zaobchádzaním s klaviatúrou počítača, používaním mobilného telefónu a podobne.
 9. Do Študovne je zakázané nosiť potraviny, mokré dáždniky a kabáty, cestovnú alebo objemnejšiu batožinu a zimné vrchné oblečenie
 10. V Študovni platí prísny zákaz narábať s ohňom, s horľavými látkami a zákaz fajčenia
 11. Je zakázané dotýkať sa elektrického vedenia, manipulovať s elektrickými zariadeniami na ktoré osoba nemá oprávnenie alebo nie je o nich poučená
 12. Poškodenie majetku Študovne hradí daný užívateľ v plnom rozsahu v prospech občianskeho združenia Ynet. Výšku škody určuje OZ Ynet
 13. Do študovne je vstup zakázaný:
  • osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
  • osobám s kožným, vírusovým alebo iným nákazlivým ochorením,
  • osobám, ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu,
  • osobám v špinavom oblečení,
  • zvieratám.
 14. Každý návštevník je povinný v prípade úrazu ho okamžite nahlásiť na studovne.do(at)ynet.sk, a ak je to potrebné, poskytnúť prvú pomoc
 15. V prípade že používateľ je poslednou osobou, ktorá opúšťa Študovňu, je povinný ubezpečiť sa, že sú vypnuté všetky elektrické zariadenia.

Čl. VI

Zodpovednosť návštevníkov

 1. Užívatelia sú povinní správať sa tak, aby nespôsobili ujmy na majetku, či zdraví iným osobám, ktoré sa v tom istom čase nachádzajú v Študovni.
 2. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí užívateľ škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
 3. Každý užívateľ Študovne má povinnosť udržiavať v ňom čistotu a poriadok. Každý užívateľ Študovne je povinný poupratovať neporiadok, ktorý v nej spôsobil.
 4. V prípade zistenia porušenia pravidiel je používateľ povinný porušovateľa upozorniť a pri opakovanom porušení kontaktovať team občianskeho združenia Ynet na mailovú adresu studovne.do(at)ynet.sk.

Čl. VII

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

 1. Odpad sa zhromažďuje v odpadkovom koši, ktorý je opatrený plastovým vreckom.
 2. Odstraňovanie odpadu zabezpečujú osoby uvedené v článku I. tohto prevádzkového poriadku.
 3. Osoby zodpovedné za čistotu a poriadok vykonávajú vyprázdňovanie odpadových nádob minimálne raz za týždeň. Tieto osoby zároveň vykonávajú čistenie a dezinfekciu odpadových nádob a to minimálne raz za mesiac.

V Bratislave, dňa: 15.2.2016

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho