Vyhľadávanie

Prevádzkový poriadok

Ynet študovne Mladosť

 

Čl. I

Kontaktné údaje

Marek Vavrica, 0915 213 930
E-mail: studovne.md(at)ynet.sk

Čl. II

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzky:            Ynet Študovne Mladosť (ďalej len študovne)
Meno prevádzkovateľa:    Občianske združenie Ynet (ďalej len Ynet)
Sídlo:                           Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4
Adresa prevádzky:           Študentský domov Mladosť, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4 (ďalej len ŠD Mladosť)
IČO:                             36067423
DIČ:                             2021557571

Čl. III

Druh a spôsob poskytovania služieb

 1. Študovňami sa pre potreby tohto prevádzkového poriadku rozumie priestor nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží nad vrátnicou CD blokov ŠD Mladosť, pozostávajúci z miestnosti označenej na vstupných dverách študovňa, prístupovej chodby, toaliet a kuchynky
 2. Študovne slúžia na študijné účely členov Ynetu.
 3. Osoba, ktorá nie je členom Ynetu, smie vstúpiť a v študovniach zotrvať iba v sprievode člena Ynetu.
 4. Do miestnosti, označenej na vstupných dverách študovňa, nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity, čo je v tomto prípade 26 ľudí.

Čl. IV

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia užívateľov študovne

 1. Prevádzka je nepretržite k dispozícii.
 2. Do priestorov študovní smú vstupovať iba osoby oboznámené s týmto prevádzkovým poriadkom.
 3. Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostatných osôb v študovniach.
 4. Pred svojím odchodom je každý povinný odstrániť nečistoty a neporiadok, ktorý po sebe zanechal.
 5. Návštevník je povinný nahlásiť škody, ktoré spozoruje, osobám zodpovedným za prevádzku v čo najkratšom možnom čase osobne, telefonicky alebo e-mailom.
 6. Priestor je chránený audio-vizuálnym systémom pre potreby ochrany osôb, majetku a dodržiavania pravidiel študovne.
 7. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyvesený na viditeľnom mieste.
 8. Používatelia študovne smú sedieť iba na stoličkách. Je zakázané sedieť na stoloch a parapetoch.
 9. Dvere do študovní sa otvoria po priložení čipovej karty (karty vydanej Ynetom alebo ISIC) na čítačku kariet, ktorá je umiestnená pri vstupných dverách.
 10. Únikové cesty a východy musia byť voľné.
 11. Každý návštevník musí byť oboznámený s umiestnením a obsluhou hydrantu.

Čl. V

Práva prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť prevádzkový poriadok kedykoľvek v priebehu roka.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť zákaz vstupu osobám, ktoré porušili pravidlá Ynetu alebo tento prevádzkový poriadok.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré priestory.

Čl. VI

Pokyny, obmedzenia a zákazy

 1. Člen Ynetu, ktorý vpustí do študovní inú osobu, preberá za túto plnú zodpovednosť a taktiež zodpovedá za oboznámenie tejto osoby s prevádzkovým poriadkom študovní.
 2. Za stratu osobných vecí prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 3. Návštevníci sú povinní nevyrušovať svojím správaním a činnosťou iné osoby nachádzajúce sa v študovniach.
 4. Svojvoľne premiestňovanie zariadenia študovní je zakázané.
 5. Vo všetkých priestoroch platí prísny zákaz fajčenia.
 6. V priestoroch študovní je zákaz konzumácie jedla. Výnimkou je kuchynka.
 7. Využívať zariadenie kuchynky a spotrebúvať nápoje v nej je možné za príspevok v dobrovoľnej výške. Tento príspevok bude využitý na prevádzku študovní a udržanie chodu kuchynky.
 8. Je zakázané dotýkať sa elektrického vedenia, manipulovať s elektrickými zariadeniami na ktoré osoba nemá oprávnenie alebo nie je o nich poučená.
 9. Každý návštevník je povinný v prípade úrazu ho okamžite nahlásiť kontaktnej osobe uvedenej v článku I., a ak je to potrebné, poskytnúť prvú pomoc.
 10. V prípade že používateľ je poslednou osobou, ktorá opúšťa študovňu, je povinný ubezpečiť sa, že sú vypnuté všetky elektrické zariadenia.
 11. Do študovní je vstup zakázaný:
  • osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
  • osobám s kožným, vírusovým alebo iným nákazlivým ochorením,
  • osobám, ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu,
  • osobám v špinavom oblečení,
  • zvieratám.

Čl. VII

Zodpovednosť návštevníkov

 1. Návštevníci sú povinní správať sa tak, aby nespôsobili ujmy na majetku Ynetu alebo majetku, či zdraví iným osobám, ktoré sa v tom istom čase nachádzajú v študovni.
 2. Ak ku škode dôjde, návštevník je povinný nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená jeho konaním (úmyselným alebo z nedbanlivosti) vo výške určenej Ynetom.
 3. V prípade, že návštevník svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Čl. VIII

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcie

 1. V priestore študovní sa nachádza kôš na papier.
 2. V kuchynke sa nachádzajú tri koše na triedený odpad opatrené plastovým vreckom.
 3. Vyprázdňovanie odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekciu budú vykonávať osoby určené prevádzkovateľom.

 

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.
Dňa: 15.2.2016

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho