Vyhľadávanie

 

Riadne voľby do predsedníctva OZ Ynet - 2019

Dňom 31. marca 2019 končí funkčné obdobie súčasnému predsedníctvu OZ Ynet. Z tohto dôvodu v súlade so stanovami, predseda OZ Ynet, Roman Danko dňa 13.2.2019 na schôdzi predsedníctva vyhlásil termín riadnych volieb do predsedníctva OZ Ynet na 13.-14.3.2019.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 23.2.2019.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru do predsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Všetky dôležité informácie a termíny k voľbám nájdete na tejto stránke.

Aktualizácia 04.03.2019

Predsedníctvo združenia vymenovalo volebnú komisiu v zložení:

  • Matúš Šugár - menovaný za realizačný tím
  • Dominik Gula - menovaný za realizačný tím
  • Michaela Kolesíková - menovaná ako členka dozornej rady 
  • Andrej Slebodník - menovaný z členov združenia
  • Tomáš Danko - menovaný z členov združenia

Aktualizácia 04.03.2019

Volebná komisia po svojom prvom zasadnutí zverejňuje volebný poriadok pre riadne voľby do predsedníctva OZ Ynet 2019. Zároveň zverejňuje aj zápisnicu zo zasadnutia volebnej komisie. Členovia združenia môžu podať svoju kandidatúru vyplnením formulára, získaním 31 podpisov riadnych členov združenia a jeho následného doručenia na adresu združenia. Termín na doručenie kandidatúry je 10.03.2019 do 23:59 .

Zápisnica zo schôdze volebnej komisie zo dňa 04.03.2019
Volebný poriadok
Prihláška kandidáta do predsedníctva OZ YNET

Aktualizácia 12.03.2019

Volebná komisia po svojom druhom zasadnutí zverejňuje zoznam všetkých platných kandidátov do riadnych volieb do predsedníctva. Zoznam sa nachádza v zápisnici zo zasadnutia volebnej komisie. Zároveň volebná komisia zverejňuje spôsob hlasovania v riadnych voľbách do predsedníctva OZ Ynet nasledovne:

- Od 13.03.2019 0:00:00 bude spustený volebný systém, dostupnný po prihlásení na https://portal.ynet.sk v sekcii Voľby

- Každý oprávnený člen môže zaškrtnúť najviac 5 kandidátov

- Svoj hlas člen potvrdí stlačením tlačidla Hlasovať

- Každý člen oprávnený voliť môže hlasovať v týchto voľbách iba raz

- Volebný systém sa uzavrie 14.03.2019 23:59:59

- V prípade otázok alebo nefunkčnosti volebného systému urýchlene kontaktujte volebnú komisiu na adrese volby[at]ynet.sk 

 

Zápisnica zo schôdze volebnej komisie zo dňa 11.03.2019
Zoznam kandidátov do riadnych volieb do predsedníctva OZ Ynet 2019

Aktualizácia 18.3.2019

Volebná komisia na svojom poslednom zasadnutí zhodnotila priebeh doplnkových volieb a zároveň overila výsledky volieb. Skonštatovala, že voľby boli platné a piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stávajú členmi predsedníctva OZ Ynet dňom začiatku platnosti mandátu, ktorý začína plynúť dňom 1.4.2019. Detailné výsledky volieb, ako aj volebnú účasť nájdete v zápisnici zo zasadnutia volebnej komisie nižšie.

Výsledky volieb:

1.    Kristína Sokolová               138 hlasov

2.    Martina Zvolenská              137 hlasov

3.    Samuel Dikant                    124 hlasov

4.    Matúš Kubiš                        114 hlasov

5.    Erik Pribula                         108 hlasov

-----------------------------------------------------

6.    Patrik Krajčovič                     40 hlasov

7.    Dominik Mokrý                      34 hlasov

8.    Roman Horvát                       32 hlasov

9.    Jakub Jastrabík                     15 hlasov

10.Dávid Urban                         15 hlasov

11.Juraj Báno                            10 hlasov

Zápisnica zo schôdze volebnej komisie zo dňa 18.03.2019

Volebnej komisii ďakujeme za dohľad nad týmito riadnymi voľbami a zvoleným kandidátom prajeme veľa síl pri vykonávaní mandátu v predsedníctve OZ Ynet.


Copyright © 2016 | Ynet
design by musho