Voľby do predsedníctva

Na tejto stránke nájdete urývok zo stanov OZ Ynet o voľbách a výsledky volieb do predsedníctva (vyberte si z menu vľavo). Pre dianie týkajúce sa aktuálnych volieb navštívte stránku https://ynet.sk/volby

Predsedníctvo vyhlasuje riadne voľby do predsedníctva združenia tak, aby sa tieto uskutočnili aspoň 15 dní pred skončením funkčného obdobia predsedníctva. Termín konania volieb musí byť určený tak, aby sa uskutočnili najskôr o 25 dní odo dňa ich vyhlásenia. Predsedníctvo menuje volebnú komisiu, ktorá zodpovedá za priebeh a správnosť volieb. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť predsedníctvu doručená najneskôr do 10 dní odo dňa vyhlásenia termínu volieb. Volebná komisia má minimálne piatich členov, pričom jedným členom je člen dozornej rady združenia a dvaja členovia sú určení realizačným tímom. Ďalší dvaja členovia volebnej komisie budú vyžrebovaní z písomných žiadostí, pričom žrebovanie vykoná poverený člen dozornej rady. Členstvo vo volebnej komisii je nezlúčiteľné s kandidatúrou do predsedníctva. Volebná komisia si ku každým voľbám do predsedníctva schváli volebný poriadok, ktorý musí byť zverejnený na oficiálnej webovej stránke združenia a ďalších obvyklých miestach najmenej 10 dní pred voľbami. 

Viac o funkcií a povinnostiach predsedníctva sa dozviete v stanovách OZ Ynet v článku 7.

 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho