Pravidlá používania siete Ynet

Obsah

 1. Definícia pojmov
 2. Všeobecné pravidlá
 3. Bezpečnosť
 4. Pripájanie neautorizovaných osôb a zariadení
 5. Komunikácia
 6. Záverečné ustanovenia
 

 1. Definícia pojmov

 • Registrovaný počítač:
  • Sieťové zariadenie v správe príslušného člena s fyzickou adresou ktorá je mu priradená v databáze členov.
 • Registračné údaje:
  • Celé meno
  • Bydlisko
  • Číslo izby
  • Číslo občianskeho preukazu/pasu
  • Fyzická adresa sieťového rozhrania používaného na pripojenie do siete Ynet
  • Meno počítača
  • Login
  • Škola 
 • Pravidlá:
  • Stanovy
  • Uznesenia valného zhromaždenia
  • Nariadenia predsedníctva
  • Pravidlá používania siete (tieto pravidlá)
 

 2. Všeobecné pravidlá

Člen

 • musí dodržiavať:
  • zákony Slovenskej Republiky.
  • pravidlá siete SANET 1).
  • pravidlá siete STUNET 2).
  • RFC 1855 (netiquette).
 • je povinný rešpektovať nariadenia administrátora príslušného bloku, resp. služby.
 • má právo využívať všetky výhody vyplývajúce z jeho členstva bez bezdôvodných obmedzení.
 • nesmie manipulovať s kabelážou, jej príslušenstvom a inými zariadeniami zabezpečujúcimi chod siete.
 • je povinný nahlásiť každú zmenu jeho registračných údajov.
 • je povinný poskytnúť prístup na svoju izbu potrebný na zabezpečenie chodu siete.
 • zodpovedá za obsah, správu svojich dát a všetky činnosti vykonávané z jeho registrovaného počítača.
 • nesmie poskytovať výhody vyplývajúce z jeho členstva iným osobám.
 • nesmie používať výhody vyplývajúce z jeho členstva na komerčné účely.
 • nesmie prostredníctvom siete šíriť nevyžiadané informácie, politickú, náboženskú alebo rasovú agitáciu, propagáciu drog alebo šíriť materiály, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
   

Kontroly dodržiavania pravidiel

 • Člen je povinný poskytnúť prístup na svoju izbu a k svojmu registrovanému počítaču potrebný na kontrolu dodržiavania pravidiel združenia.
 • Neposkytnutie potrebného prístupu pri overovaní podozrenia z porušenia konkrétnych pravidiel je považované za potvrdenie daného podozrenia.
 • Túto kontrolu majú právo vykonávať len osoby na to poverené predsedníctvom združenia v spolupráci s lokálnym administrátorom príslušného bloku.
 • Aktivita užívateľov siete môže byť monitorovaná za účelom kontroly dodržiavania pravidiel alebo zabezpečenia chodu siete. Za iným účelom aktivita užívateľov siete monitorovaná byť nesmie.
 

 3. Bezpečnosť

 • Člen nesmie:
  • použiť žiadne prostriedky na získanie iných prístupových práv, či privilegovaného stavu, než ktorý mu bol pridelený.
  • pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k chráneným informáciám a údajom iných užívateľov.
  • rušiť prácu ostatných užívateľov, ani chod a výkonnosť siete.
  • používať sieť k neoprávnenému prístupu do informačných systémov.
  • vykonávať činnosti poškodzujúce informačné systémy.
 • V prípade zistenia bezpečnostných nedostatkov o tom informuje združenie 3).
 • Ak získa jemu neprislúchajúce práva, je povinný to bezodkladne oznámiť združeniu, pričom tieto práva nesmie použiť!!!.
 • Nesie zodpovednosť za zabezpečenie vlastného počítača.

 

4. Pripájanie neautorizovaných osôb a zariadení

 • Člen nesmie bez súhlasu predsedníctva akýmkoľvek spôsobom prepájať sieť Ynet s inými sieťami (okrem prípadu uvedeného v bode Virtuálne počítače a virtuálne siete ).
 • K sieti Ynet môžu byť pripojené len registrované počítače a to len v súlade s príslušnými registračnými údajmi.
 • Počítače členov nesmú byť použité ako brány prepájúce neregistrované počítače so sieťou Ynet.
 • Lokálny administrátor môže v rámci svojho bloku udeliť výnimku z pravidiel uvedených v tomto odseku.
   

Virtuálne počítače a virtuálne siete

 • Člen môže vytvárať virtuálne siete za účelom prístupu do iných sietí.
 • Člen nesmie vytvárať virtuálne siete za účelom poskytovania prístupu z cudzích sietí do siete Ynet.
 • Na svojom zaregistrovanom fyzickom počítači môže člen vytvárať ľubovoľné množstvo virtuálnych počítačov, navzájom ich ľubovoľne prepájať a poskytovať im pripojenie do siete Ynet.
 • Sieťová aktivita pochádzajúca z virtuálneho počítača je považovaná za aktivitu príslušného hostiteľského fyzického počítača.
 

 5. Komunikácia

 • Člen má právo vznášať relevantné otázky súvisiace s prevádzkou siete, alebo jeho členstvom v združení a dostať na ne odpoveď.
 • V súvislosti s prevádzkou siete člen komunikuje primárne so svojim lokálnym administrátorom, prípadne s administrátorom príslušnej služby.
 • V ostatných záležitostiach člen komunikuje so skupinou pre styk s verejnosťou (prostredníctvom mailovej adresy info (zavinac) ynet (bodka) sk).
 • Člen je povinný oboznámiť sa s informáciami o združení zverejnenými na stránke http://www.ynet.sk/
 • V prípade akýchkoľvek sťažností sa člen môže obrátiť na predsedníctvo združenia (predsednictvo (zavinac) ynet (zavinac) sk).
 • Oficiálne informácie sú členom zasielané na ich emailové konto, ktoré získali pri registrácii do združenia.
 

 6. Záverečné ustanovenia

 • Predsedníctvo združenia môže udeliť výnimku z týchto pravidiel.
 • Úroveň poskytovaných služieb podlieha možnostiam združenia.
 • Ynet nezodpovedá za škodu, ktorá členovi vznikne v súvislosti s používaním siete, alebo jeho členstvom v združení. Ynet nezodpovedá za integritu užívateľských dát.
 • Člen je povinný bezodkladne oznámiť združeniu akékoľvek porušenia pravidiel.
 • Ak člen spôsobí združeniu škodu, je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť jej náhradu.
 • V prípade porušenia pravidiel o sankcionovaní člena rozhoduje predsedníctvo. Sankcie môžu byť napr. mimoriadny odpis z členského, strata výhod, vylúčenia zo združenia, iniciovanie disciplinárneho konania v škole a pod.
 
 


1) pravidlá siete SANET nájdete na stránkach www.sanet.sk 
3) príslušného administrátora, skupinu pre bezpečnosť (security (zavinac) ynet (bodka) sk), alebo skupinu pre styk s verejnosťou
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho