Obsah

 1. Článok 1: Základné ustanovenia
 2. Článok 2: Cieľ a činnosť
 3. Článok 3: Členstvo
 4. Článok 4: Práva a povinnosti členov
 5. Článok 5: Orgány združenia
 6. Článok 6: Valné zhromaždenia
 7. Článok 7: Predsedníctvo, Štatutárny orgán
 8. Článok 8: Dozorná rada
 9. Článok 9: Realizačný tím
 10. Článok 10: Hospodárenie združenia
 11. Článok 11: Zánik združenia
 12. Článok 12: Sankcie a odvolanie
 13. Článok 13: Záverečné ustanovenia

 

1. Článok 1:

Základné ustanovenia 

1. Názov občianskeho združenia je Ynet.

2. Sídlom združenia je: ŠDaJ Mladosť, Staré grunty 53, 841 04 Bratislava 4.

 

2. Článok 2:

Cieľ a činnosť

1) Cieľom združenia je združovať študentov predovšetkým za účelom vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie.

2) Popri tom bude najmä:

a. budovať, spravovať a rozširovať študentské počítačové siete, 
b. organizovať podujatia spojené s využívaním počítačovej siete, 
c. podporovať osobný, študijný a profesný rast svojich členov, najmä členov realizačného tímu, 
d. organizovať a podporovať vzdelávacie aktivity, 
e. realizovať a podporovať projekty súvisiace s cieľmi činnosti združenia,
f. spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním za účelom rozvoja a výmeny skúseností, 
g. spolupracovať s organizáciami akademickej a komerčnej sféry a tretieho sektora, ktoré podporujú ciele a činnosť združenia.

 

3. Článok 3:

Členstvo

1) Formy členstva sú nasledovné: riadne, mimoriadne a čestné. 

2) Riadnym členom združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú študentmi vysokej školy a súhlasia s cieľmi a stanovami združenia. Za riadneho člena sa považuje aj študent, ktorý má prerušené štúdium a oznámi predsedníctvu, že aj počas prerušenia štúdia chce zostať členom združenia. Dĺžka prerušenia štúdia nesmie presiahnuť viac ako 5 rokov. 

3) Mimoriadnym členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré chcú a sú schopné podporovať ciele združenia. Mimoriadnych členov určuje a menuje predsedníctvo. Vo valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo a nemôžu byť volení do orgánov združenia. 

4) Čestným členom združenia sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia. Čestných členov určuje a menuje predsedníctvo. Vo valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo. Majú ale právo byť volení do orgánov združenia. 

5) Uchádzač o členstvo spĺňajúci podmienky pre nadobudnutie riadneho členstva písomným vyplnením registračného formulára schváleného predsedníctvom a súhlasom so stanovami združenia ako aj s ostatnými predpismi združenia nadobúda členstvo v združení, a to jeho doručením poverenej osobe pre registráciu, ak predsedníctvo v lehote 10 dní od doručenia registračného formulára uchádzačovi neoznámi, že členstvo nenadobúda. 

6) Členstvo vzniká dňom registrácie, pričom uchádzač je povinný zaplatiť zápisné a členský príspevok do 5 dní od doručenia registračného formulára poverenej osobe pre registráciu, čo je nutnou podmienkou vzniku riadneho členstva. 

7) Predsedníctvo alebo ním poverené osoby vedú evidenciu členov združenia. 

8) Zánik riadneho členstva:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia štatutárnemu zástupcovi, 

b) vylúčením – pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri spáchaní protiprávneho činu, pri činnosti poškodzujúcej združenie, členstvo zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, ktoré nadobudlo právoplatnosť, 

c) úmrtím člena, 

d) zánikom združenia, 

e) neuhradením členského príspevku na ďalšie obdobie v určenej lehote, 

f) bezdôvodnou neúčasťou na valnom zhromaždení, 

g) ukončením štúdia s tým, že člen nepožiada písomne prostredníctvom formulára uverejneného na web stránke združenia o zachovanie členstva do 30 dní od ukončenia štúdia,

h) prekročením maximálnej dĺžky prerušenia štúdia, s tým, že člen nepožiada písomne prostredníctvom formúlára uverejneného na web stránke združenia o zachovanie členstva do 30 dní od ukončenia štúdia.
 

9) Mimoriadne a čestné členstvo zaniká:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia štatutárnemu orgánu, 

b) vylúčením – pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri spáchaní protiprávneho činu, pri činnosti poškodzujúcej združenie, členstvo zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, ktoré nadobudlo právoplatnosť, 

c) úmrtím člena - fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby (v prípade právneho nástupcu je pre vznik jeho členstva potrebný jeho výslovný súhlas), 

d) zánikom združenia,


10) Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky voči združeniu, pričom o navrátení jeho členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje predsedníctvo.

 

4. Článok 4: 

Práva a povinnosti členov 

1) Člen má právo najmä: 

a) podieľať sa na činnosti združenia, 

b) s výnimkou mimoriadnych členov byť volený do orgánov združenia,

c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko, 

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, 

e) v prípade riadneho členstva voliť do orgánov združenia a hlasovať na valnom zhromaždení.
 

2) Povinnosti člena sú najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia, 

b) plniť uznesenia (smernice, nariadenia) orgánov združenia, 

c) spolupracovať na rozvoji združenia,

d) platiť zápisné a členské príspevky, 

e) v prípade riadneho člena zúčastňovať sa na valnom zhromaždení.

 

5. Článok 5:

Orgány združenia

1) Orgánmi združenia sú:

a) valné zhromaždenie, 
b) predsedníctvo, 
c) štatutárny orgán, 
d) dozorná rada,
e) realizačný tím.

 

6. Článok 6:

Valné zhromaždenia

1) Je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia. 

2) Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
b) odvoláva členov predsedníctva, 
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
e) rozhoduje o zrušení združenia.

3) Predsedníctvo prostredníctvom predsedu zvoláva valné zhromaždenie a zabezpečuje jeho organizáciu:

a) podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, 

b) do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti do rúk štatutárneho orgánu združenia, ak o to požiada najmenej 1/4 riadnych členov.

4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je zastúpená nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov, okrem uznesenia o zániku združenia. Zhromaždenie vedie predseda združenia.

5) Rozhodovanie valného zhromaždenia sa uskutočňuje verejným hlasovaním. Voľba a odvolávanie členov predsedníctva počas valného zhromaždenia sa uskutočňuje tajným hlasovaním za súčinnsti volebnej komisie. 

5) Valné zhromaždenie musí byť ohlásené minimálne 14 dní vopred.

 

7. Článok 7:

Predsedníctvo, Štatutárny orgán

1) Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia a zodpovedá za chod a dosahovanie cieľov združenia.

2) Predsedníctvo má 5 členov. Členovia predsedníctva sú volení riadnymi členmi združenia. 

3) Predsedníctvo si volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu združenia. 

4) Predsedníctvo vyhlasuje riadne voľby do predsedníctva združenia tak, aby sa tieto uskutočnili aspoň 15 dní pred skončením funkčného obdobia predsedníctva. Termín konania volieb musí byť určený tak, aby sa uskutočnili najskôr o 25 dní odo dňa ich vyhlásenia. Predsedníctvo menuje volebnú komisiu, ktorá zodpovedá za priebeh a správnosť volieb. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť predsedníctvu doručená najneskôr do 10 dní odo dňa vyhlásenia termínu volieb. Volebná komisia má minimálne piatich členov, pričom jedným členom je člen dozornej rady združenia a dvaja členovia sú určení realizačným tímom. Ďalší dvaja členovia volebnej komisie budú vyžrebovaní z písomných žiadostí, pričom žrebovanie vykoná poverený člen dozornej rady. Členstvo vo volebnej komisii je nezlúčiteľné s kandidatúrou do predsedníctva. Volebná komisia si ku každým voľbám do predsedníctva schváli volebný poriadok, ktorý musí byť zverejnaný na oficiálnej webovej stránke združenia a ďalších obvyklých miestach najmenej 10 dní pred voľbami. 

5) Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov má predseda združenia dva hlasy.

6) Predsedníctvo určuje výšku členského príspevku a zápisného.

7) Funkčné obdobie predsedníctva je 2 roky. 

8) Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, pričom každý z nich koná za združenie samostatne a zároveň zastupujú združenie navonok.
 

Povinnosti predsedu združenia sú najmä: 

1) Riadenie rokovania valného zhromaždenia, usmerňovanie diskusie ku konkrétnym záverom. 

2) Zvolávanie a riadenie zasadnutia predsedníctva. 

3) Vedenie účtovníctva a evidencie majetku združenia. 

4) V prípade, ak dôjde k zníženiu počtu členov predsedníctva pod požadovaný počet do 60 dní od tejto skutočnosti predseda alebo podpredseda alebo iný poverený člen predsedníctva vyhlási doplňujúce voľby.
 

Členovia predsedníctva združenia strácajú funkciu: 

1) Vzdaním sa funkcie písomne do rúk štatutárneho zástupcu. 

2) Odvolaním na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. 

3) Uznesením dozornej rady združenia doručenej písomne do rúk štatutárneho zástupcu.

4) Uplynutím funkčného obdobia.

5) Smrťou.

6) Právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol člen predsedníctva uznaný za vinného zo spáchania úmyselného trestného činu.

 

8. Článok 8:

Dozorná rada

1) Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. 

2) Zloženie dozornej rady:

a) riaditeľ každého internátu (alebo ním poverený zástupca), na ktorom pôsobí združenie, 

b) študentský zástupca ubytovaných študentov každeho internátu, na ktorom pôsobí združenie, 

c) zástupca zamestnaneckej časti fakulty, ktorej študentmi je minimálne 100 riadnych členov združenia, 

d) zástupca študentskej časti fakulty, ktorej študentmi je minimálne 100 riadnych členov združenia,

e) zástupca čestných členov,

f) zástupca Študentského parlamentu EaI STU.

3) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve a realizačnom tíme.

4) Za člena dozornej rady je považovaný každý člen, ktorý má platný menovací dekrét a zároveň písomne vyslovil súhlas s členstvom v dozornej rade. Menovací dekrét musí byť opatrený menom, priezviskom a funkciou zástupcu menujúceho subjektu. Minimálny počet členov dozornej rady je 5. V prípade, ak niektorý z menujúcich subjektov nepoverí svojho zástupcu je pre funkčnosť dozornej rady postačujúcich 5 členov. 

5) Členovia dozornej rady si spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza najmenej 1-krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov má predseda dozornej rady dva hlasy. 

6) Mimoriadna schôdza dozornej rady môže byť zvolaná aj z podnetu 2/5 členov dozornej rady, alebo ak o to požiada najmenej 1/10 členov združenia do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti predsedovi dozornej rady. 

7) Dozorná rada najmä:

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie, 

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku, 

c) odvoláva členov predsedníctva 3/5-vou väčšinou všetkých svojich členov (v prípade nefunkčnosti predsedníctva poverí zastupovaním vedenia realizačný tím a ten do 3 dní ohlási valné zhromaždenie a do 17 dní zvolá valné zhromaždenie, pričom tajomník realizačného bude oprávnený do zvolenia predsedníctva zastupovať združenie navonok), 

d) musí iniciovať hlasovanie o odvolaní člena predsedníctva na základe žiadosti minimálne 1/10 riadnych členov združenia najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti,

e) rozhoduje o odvolaní voči rozhodnutiu predsedníctva o uložení sankcie za porušenie stanov, pravidiel používania siete alebo nariadení predsedníctva.

8) Funkčné obdobie dozornej rady je 1 rok.

 

9. Článok 9: 

Realizačný tím

1) Realizačný tím je operatívny a v určitých presne stanovených prípadoch výkonný orgán združenia a rozhodujúcim spôsobom sa podieľa na vykonávaní činností vedúcich k dosiahnutiu cieľov združenia.

2) Za realizačný tím koná tajomník. Tajomník musí byť členom realizačného tímu. Tajomníka volia a odvolávajú členovia realizačného tímu nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Tajomníkom nemôže byť člen predsedníctva.

3) Funkčné obdobie tajomníka je 1 rok.

4) Tajomník sa môže svojej funkcie vzdať písomným vzdaním sa funkcie doručeným do rúk štatutárnemu orgánu.

5) Tajomník realizačného tímu vykonáva oprávnenie v súlade s článkom 8 odsek 7 písm. c) stanov.

6) Návrh na prijatie alebo odvolanie člena realizačného tímu prekladá člen predsedníctva alebo aspoň 3 členovia realizačného tímu.

7) Prvých členov realizačného tímu volí valné zhromaždenie na návrh predsedníctva. Ďalší členovia realizačného tímu sú volení a odvolávaní realizačným tímom a to nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

8) Predsedníctvo má právo veta do troch dní od schválenia návrhu realizačným tímom. 

9) Zánik členstva v realizačnom tíme:

a) Odvolaním, 

b) Vzdaním sa funkcie, 

c) Smrťou.

 

10. Článok 10:

Hospodárenie združenia

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom iba v súlade s cieľmi združenia. 

2) Zdrojmi majetku sú:

a) členské príspevky a zápisné, 

b) dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia, 

c) výnosy majetku, 

d) príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia.

 

11. Článok 11:

Zánik združenia

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia valného zhromaždenia odsúhlaseného 3/4-vou väčšinou všetkých riadnych členov združenia alebo zlúčením s iným združením. 

2) Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora. 

3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

 

12. Článok 12:

Sankcie a odvolanie

1) Predsedníctvo môže udeliť sankcie členom združenia za porušenie stanov, pravidiel používania siete alebo nariadení predsedníctva. 

2) Druhy sankcií sú:

a) verejné pokarhanie, 

b) obmedzenie služieb poskytovaných členovi združenia na určitú dobu a to najviac na 1 rok, 

c) peňažná sankcia, 

d) vylúčenia zo združenia.

3) Sankcie musia byť doručené v písomnou vyhotovení aj s odôvodnením dotknutej osobe a podpísané štatutárnym zástupcom.

4) Voči uloženej sankcii je sankcionovaný člen oprávnený podať odvolanie v 5 dňovej lehote od doručenia rozhodnutia, a to písomne, adresované predsedníctvu. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup predsedníctva považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 

5) Predsedníctvo je povinné do 7 dní od doručenia odvolania toto spolu s napadnutým rozhodnutím ako aj súvisiacim spisovým materiálom postúpiť dozornej rade. 

6) Podanie včasného odvolania má odkladný účinok. 

7) Dozorná rada je povinná rozhodnúť o odvolaní do 30 dní od doručenia odvolania.

8) Členovia združenia sú povinní rešpektovať nariadenia a sankcia predsedníctva.

9) Rozhodnutie, voči ktorému nebolo podané odvolanie riadne a včas nadobúda právoplatnosť uplynutím 5 dňa odo dňa doručenia písomného rozhodnutia dotknutému členovi združenia.

10) Rozhodnutie, ktoré bolo potvrdené dozornou radou nadobúda právoplatnosť dňom doručenia potvrdzujúceho písomného rozhodnutia doktnutému členovi združenia.

 

13. Článok 13:

Záverečné ustanovenia

1) Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valnym zhromaždením. 

2) Pôvodné stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR zo dňa 27.12.2002 sa týmto rušia.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho