Vyhľadávanie

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia. 

  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
  • odvoláva členov predsedníctva, 
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
  • rozhoduje o zrušení združenia.
 
Členom združenia zo stanov (článok 4, bod 2, odsek e) vyplýva povinnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení. 
Ak sa z nejakého dôvodu zúčastniť nemôžete, je tu možnosť poveriť iného člena združenia, aby Vás zastupoval alebo ospravedlniť neúčasť. 
V prípade bezdôvodnej neúčasti členovi podľa stanov (článok 3, bod 8, odsek f) automaticky zaniká členstvo.
 
Informácie o nadchádzajúcom valnom zhromaždení nájdete na webe https://www.ynet.sk/sk/vz .
 

Najbližšie valné zhromaždeie sa uskutoční 27.11.2018 o 19.00.

Miesto konania 

  • Veľká sála UPeCe pre členov ubytovaných na ŠD Mladosť
  • aula FCHPT pre ostatných členov OZ Ynet
Ďalšie informácie o valnom zhromaždení ako program, organizačné pokyny a informácie o poverení iného člena združenia na zastupovanie alebo o ospravedlnení neúčasti sa môžte dozvedieť na stránke https://www.ynet.sk/sk/vz.
 

Valné zhromaždenie 2018 (27.11.2018)

Valné zhromaždenie 2017 (28.11.2017)

Valné zhromaždenie 2016 (29.11.2016)

Valné zhromaždenie 2015 (24.11.2015)

Valné zhromaždenie 2014 (25.11.2014)

 Valné zhromaždenie 2013 (26.11.2013)

 Valné zhromaždenie 2012 (27.11.2012)

Valné zhromaždenie 2011

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho