Pozastavenie členstva

Pozastavenie členstva znamená, že počas obdobia, v ktorom je členstvo pozastavené, je študent naďalej členom združenia ale nebudú mu z konta strhávané mesačné členské príspevky, resp. budú strhávané vo výške 0€ - v čase pozastavenia členstva má člen združenia dočasne schválenú zmenu výšky mesačného členského poplatku na 0€.

Pravidlá sú nasledovné:

Členstvo je možné pozastaviť k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o pozastavenie členstva - tj. členstvo nie je možné pozastaviť spätne. Výnimkou tohto pravidla je žiadosť o pozastavenie z dôvodu nepridelenia internátu, avšak táto žiadosť musí byť podaná najneskôr 30.9. V prípade, že bude takáto žiadosť podaná neskôr, nebude možné členstvo pozastaviť spätne. Rozhodujúcim dátumom je dátum prijatia žiadosti.

Členstvo sa vždy pozastavuje maximálne do konca šk. roku, tj. 31.8. Znovuaktivovanie členstva je možné v akýkoľvek deň. Členstvo bude odpozastavené ku dňu spracovania žiadosti.

 Možné prípady pozastavenia členstva:

 • nepridelenie internátu
 • prerušenie štúdia
 • Erasmus
 • stáž
 • iný dôvod
  • potrebné schválenie žiadosti predsedníctvom združenia
 • dištančná výučba

Ako požiadať o pozastavenie členstva:

Požiadať o pozastavenie členstva je možné emailovou formou. Vo výnimočných prípadoch je možné akceptovať aj papierovú formu vlastnoručne podpísanej žiadosti - nutné doručiť ju na adresu sídla Ynet. V prípade odpozastavenia členstva je potrebné požiadať rovnako emailom, resp. vo výnimočných prípadoch papierovou formou.

Žiadosť o pozastavenie je potrebné zaslať na kontaktný email administrátorov. Akceptovanie emailovej formy je možné len v prípade, že bude žiadosť odoslaná z rovnakej emailovej adresy, akú má člen zadanú v profile.

V žiadosti je nutné uviesť:

 • variabilný symbol (UID)
 • login
 • dôvod pozastavenia

Vzor žiadosti:

Predmet: žiadosť o dočasné zníženie členských príspevkov

Text žiadosti:

UID: <tvoje_UID>
login: <tvoj_login>
meno/priezvisko: <Meno Priezvisko>

Žiadam o dočasné zníženie členských príspevkov na 0€ v OZ Ynet z dôvodu nepridelenia ubytovania
v študentskom domove.
 
Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom
<Meno Priezvisko>

Vrátenie členského príspevku:

Vrátenie členského príspevku za daný mesiac, v ktorom je podaná žiadosť o pozastavenie je možné len v prípade, ak je žiadosť podávaná z dôvodu, že študentovi nebolo pridelené ubytovanie a to len za mesiac september, pokiaľ je žiadosť podaná do 30.9. Vo výnimočných prípadoch môže predsedníctvo združenia schváliť vrátenie členských príspevkov aj pri pozastavení členstva z iných dôvodov. V ostatných prípadoch členský príspevok nie je možné vrátiť nakoľko členstvo sa pozastavuje až od začiatku nasledujúceho mesiaca a finančné príspevky už boli použité na chod združenia.

 

 

 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho