Vyhľadávanie

Doplňujúce voľby do predsedníctva 2014

Ľubomír Fačkovec sa 7.4.2014 vzdal funkcie člena predsedníctva. Predsedníctvo spolu s realizačným tímom mu ďakuje za jeho niekoľkoročnú vynikajúcu prácu pre Ynet na rôznych pozíciach (PR, vedúci lokálnych administrátorov a pod. a posledný rok aj člen predsedníctva) a praje mu veľa ďalších úspechov v osobnom i pracovnom živote.

V súlade so stanovami predseda združenia Matúš Michalko dňa 14.4.2014 na schôdzi realizačného tímu vyhlásil termín doplňujúcich volieb na 13.5.2014 - 15.5.2014.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 24.4.2014.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru do predsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Aktualizácia, 2.5.2014:

Volebná komisia v zložení  Peter Kupec (predseda komisie), Alena Černá, Juraj Pisár, Jakub Komorný a Daniel Verkin schválila dňa 30.4.2014 volbebný poriadok.

Všetky informácie o voľbách a volebný poriadok nájdete na https://volby.ynet.sk/

Aktualizácia, 12.5.2014:

Voľby prebiehajú online v termíne od polnoci 13.5. do polnoci 15.5.2014 vrátane na https://volby.ynet.sk/

O post člena predsedníctva sa uchádzajú 3 kandidáti: Roman Falat (xfalatr), Tomáš Rychvalský (trito) a Dávid Urban (dafo).

Aktualizácia, 16.5.2014:

16. mája 2014 volebná komisia zverejnila výsledky volieb:

Dávid Urban - 181 hlasov

Tomáš Rychvalský - 60 hlasov

Roman Falat - 34 hlasov

Na základe týchto výsledkov sa členom predsedníctva stáva: Dávid Urban.

Mandát mu začína 19. mája 2014 o 00:00.

 

Účasť bola 10,37% (289 z 2788 voličov).

 

Vyňatok zo stanov združenia o voľbách

čl. 8, časť "Predsedníctvo, štatutárny orgán", ods. 4: "Predsedníctvo vyhlasuje riadne voľby do predsedníctva združenia tak, aby sa tieto uskutočnili aspoň 15 dní pred skončením funkčného obdobia predsedníctva. Termín konania volieb musí byť určený tak, aby sa uskutočnili najskôr o 25 dní odo dňa ich vyhlásenia. Predsedníctvo menuje volebnú komisiu, ktorá zodpovedá za priebeh a správnosť volieb. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť predsedníctvu doručená najneskôr do 10 dní odo dňa vyhlásenia termínu volieb. Volebná komisia má minimálne piatich členov, pričom jedným členom je člen dozornej rady združenia a dvaja členovia sú určení realizačným tímom. Ďalší dvaja členovia volebnej komisie budú vyžrebovaní z písomných žiadostí, pričom žrebovanie vykoná poverený člen dozornej rady. Členstvo vo volebnej komisii je nezlúčiteľné s kandidatúrou do predsedníctva. Volebná komisia si ku každým voľbám do predsedníctva schváli volebný poriadok, ktorý musí byť zverejnený na oficiálnej webovej stránke združenia a ďalších obvyklých miestach najmenej 10 dní pred voľbami."

čl. 8, časť "Povinnosti predsedu združenia", ods 4: "V prípade, ak dôjde k zníženiu počtu členov predsedníctva pod požadovaný počet do 60 dní od tejto skutočnosti predseda alebo podpredseda alebo iný poverený člen predsedníctva vyhlási doplňujúce voľby."

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho