Cisco Netacad - Kurzy

Študijné online materiály, priebežné online testy, labbooky – všetko v angličtine.

Výučbový jazyk na stretnutiach – slovenčina alebo angličtina.

Cisco Netacad kurzy (semestre) spravidla majú nasledovnú štruktúru:

 1. úvodné stretnutie – organizačné, samotné pracovné stretnutia – ich počet závisí od konkrétneho semestra.
 2. Dĺžka, termíny a frekvencia stretnutí – Zvyčajne jedno stretnutie za týždeň v ronaký deň a v rovnakom čase, aby si študent mohol zorganizovať ďalšie povinnosti. Trvanie kurzu cca 6-8 týždňov a dĺžka stretnutí býva 4-6 hodín tiež v závislosti od konkrétneho semestra.
 3. Na každom pracovnom stretnutí si preberieme novú problematiku, objasníme prípadné nejasnosti z domáceho štúdia, avšak najväčší dôraz je kladený na praktické zručnosti na reálnom Cisco hardvéri.
 4. Každý semester je ukončený finálnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Pred samotným Finálom je potrebné, aby študent mal úspešne (aspoň 80%) zvládnuté všetky priebežné online testy kurzu.
  Teoretická časť = online  test na počítači,
  Praktická časť = demonštrovanie praktických zručností na reálnom HW.
  Treba uspieť v oboch častiach aspoň na 80%, aby študent mohol pokračovať v ďalšom semestri. Na každú časť Final-u (teória, praktická časť) má študent 2 nezávislé pokusy.
  V prípade, že študent uspeje iba v jednom z Finalov (buď teória alebo praktická časť) je hodnotený známkou INCOMPLETE. V tomto prípade, ak chce pokračovať v ďalšom štúdiu, môže celý kurz od začiatku zopakovať za 60% ceny kurzu.
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho